ყველა წინა javascript -ის შესახებ დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

ამ თემაში განხილულია ყველა სიახლე, განსხვავებული მეთოდით:

ცვლადის გაზრდა და შემცირება – შემოკლებული ჩანაწერი – JS -დან

ციკლი – for – JS -მდე.

დავიწყოთ:

შევქმნათ ან გადმოვწეროთ 10 ცალი სურათი, რომლებიც გამოიყურება შემდეგნაირად:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

სურათების გადმოსაწერი: ბმული (ალტერნატიული ბმული)

სამუშაო მაგიდაზე, შევქმნათ ფოლდერი, სახელით: tasks

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

გავხსნათ ეს ფოლდერი და ამ ფოლდერში შევქმნათ კიდევ ერთი ფილდერი სახელით: imgs

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 2

გადმოწერილი ყველა სურათი, მოვათავსოთ ამ ფოლდერში:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 2 (2)

დავბრუნდეთ უკან, ფოლდერში tasks და მასში შევქმნათ ფაილი, სახელით: index.html

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 2 (3)

გავხსნათ index.html ფაილი, რედაქტორში და დავიწყოთ ამოცანების შესრულება

ამოცანა პირველი:

შევქმნათ 10 ცვლადი რომელიც ტოლია ყოველი სურათის ეკრანზე დაბეჭდვის html ტეგისა და დავბეჭდოთ ჯავასკრიპტის საშუალებით ყველა სურათი ეკრანზე

დაბეჭდვის ხერხი პირველი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 1

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 2

დაბეჭდვის ხერხი ორი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 2

როგორც ხედავთ აქ ყველა ელემენტი (სურათი), იწყება ახალი ხაზიდან, ეს თქვენთვის უკვე დიდი ხნის ცნობილი ტეგი <br> ან <br /> ია

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

დაბეჭდვის ხერხი სამი (ყველა ელემენტის (ჩვენს შემთხვევაში ყველა სურათის) მასივში შენახვა და სრული მასივის დაბეჭდვა ეკრანზე):

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 2

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 3

ამოცანა მეორე:

გამოვთვალოთ მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტის (სურათების) რაოდენობა და დავბეჭდოთ ეკრანზე:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

როგორც ვიცით მასივში გვაქვს 10 ელემენტი (სურათი), გამომდინარე აქედან შედეგად უნდა მივიღოთ 10:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა სამი:

ახალი ელემენტის დამატება, მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში

ვამატებთ ელემტ 0 -ს

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა ოთხი:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება და მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა ხუთი:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება,

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) წაშლა

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგად უნდა მივიღოთ, 9 ელემენტი (სურათი):

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა ექვსი:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება,

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებიდან 3, 4 და 5 ელემენტის (სურათის) წაშლა:

შენიშვნა: როცა შესრულდება ეს ამოცანები:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება,

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) წაშლა

უკვე მასივში დაგვრჩება სულ 9 ელემენტი (სურათი)

სურათი ერთი მასივში განლაგების მიხედვით ტოლია – 0

სურათი ორი მასივში განლაგების მიხედვით როლია – 1

და ა.შ.

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

რას ნიშნავს, yvelaSurati.splice(2, 3) ?

იმიტომ რომ, როგორც ზევით ავღნიშნეთ მასივში წინა ამოცანების შესრულების შედეგად დაგვრჩა მასივში (yvelaElementi) სულ 9 ელემენტი, ესენია:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

yvelaSurati.splice(2, 3)

2 მიუთითებს თუ რომელი ელემენტიდან დაიწყოს წაშლა, ჩვენს შემთხვევაში მითითებულია ელემენტი 2, რაც ნიშნავს მასივში არსებული ელემენტებიდან მესამეს, მასივში არსებული ელემენტების ათვლა ხომ, როგორც განვლილ თემებში ავღნიშნეთ 0 დან იწყება

yvelaSurati.splice(2, 3)

3 მიუთითებს რომ, წინა მითითებული ელემენტიდან მითითებული ელემენტის ჩათვლით რამდენი ელემენტი წაშალოს

ჩვენს შემთქვევაში იყო:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  ეკრანზე დაბეჭდილი

0 -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  მასივში კომპიუტერისთვის

მივუთითეთ yvelaSurati.splice(2, 3)

წაშალა:

3 – 4 – 5  ეკრანზე

2 – 3 – 4 კომპიუტერის მიხედვით

შენიშვნა: ყოველი ფუნქციის შესრულების შემდეგ რამდენი ელემენტიც დაგვრჩება ახალი ფუნქციის შესრულების დროს, ვითვლით დარჩენილ ელემენტებს და არა პირველად შექმნილ ელემენტების

ამოცანა შვიდი:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება,

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებიდან 3, 4 და 5 ელემენტის (სურათის) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებში, ელემენტი 2 -ის წინ 3 ელემენტის დამატება, ესენია: 3, 4 და 5:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა რვა:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება,

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებიდან 3, 4 და 5 ელემენტის (სურათის) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებში, ელემენტი 2 -ის წინ 3 ელემენტის დამატება, ესენია: 3, 4 და 5

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებში, ახალი ორი ელემენტის დამატება (ელემენტი პირველი: 13, ელემენტი მეორე: 14), ელემენტი 7 და ელემენტი 8 -ის ნაცვლად:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა ცხრა:

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) დამატება,

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების ბოლოში ერთი ელემენტის (სურათი 10) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტების თავში ერთი ელემენტის (0) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებიდან 3, 4 და 5 ელემენტის (სურათის) წაშლა

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებში, ელემენტი 2 -ის წინ 3 ელემენტის დამატება, ესენია: 3, 4 და 5

მასივში (yvelaSurati) არსებული ელემენტებში, ახალი ორი ელემენტის დამატება (ელემენტი პირველი: 13, ელემენტი მეორე: 14), ელემენტი 7 და ელემენტი 8 -ის ნაცვლად

საბოლოოდ მიღებული მასივი გადავაბრუნოთ / გადავატრიალოთ (reverce):

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა ათი:

ამ ამოცანის შესასრულებლად არ გამოგვადგება, წინა მაგალითებში გამოყენებული მასივი, ამისათვის შევქმნათ ახალი მასივი (axaliMasivi) , რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: f, e, d, c, b და a

მოვახდინოთ მასივში (axaliMasivi) არსებული ელემენტების სორტირება ანბანის მიხედვით:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა თერთმეტი:

მოვახდინოთ მასივში (axaliMasivi) არსებული ელემენტების სორტირება ანბანის მიხედვით

მასივში არსებული გამყოფი ელემენტი (მძიმე) შევცვალოთ ელემენტი ტირეთი (-):

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა თორმეტი:

არსებულ მასივს (axaliMasivi) გადავარქვათ სახელი და დავარქვათ სახელი: masiviErti

შევქმნათ ახალი მასივი სახელით: masiviOri და მასში მოვათავსოთ ელემენტები: g, h, i, j, k და l

გავაერთიანოთ ეს ორივე მასივი და დავბეჭდოთ ეკრანზე:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა ცამეტი:

არსებულ მასივს (axaliMasivi) გადავარქვათ სახელი და დავარქვათ სახელი: masiviErti

შევქმნათ ახალი მასივი სახელით: masiviOri და მასში მოვათავსოთ ელემენტები: g, h, i, j, k და l

გავაერთიანოთ ეს ორივე მასივი

გაერთიანებული მასივიდან ამოვიღოთ e ელემენტიდან h ელემენტის ჩათვლით ელემენტები და დავბეჭდოთ ეკრანზე:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა თოთხმეტი:

შევქმნათ ცვლადი count, რომელიც უდრის 15 -ს

დავწეროთ პირობა, როცა ცვლადი count ნაკლებია ან ტოლი 15 -ისა დაიბეჭდოს ეკრანზე წინადადება:

ცლადი count ნაკლებია ან ტოლი 15 -ისა

წინააღმდეგ შემთხვევაში კი:

ცვლადი count მეტია 15 -ზე

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა თხუთმეტი:

შევქმნათ ცვლადი countErti რომელიც ტოლია 15 -ისა

შევქმნათ ცვლადი countOri რომელიც ტოლია 15 -ისა

დავწეროთ პირობა როცა ცვლადი countErti  ტოლია 15 ისა და ცვლადი countOri ტოლია 15 -ისა

მაშინ ეკრანზე დაიბეჭდოს შედეგი:

ცვლადი countErti -ც და countOri -ც ნაკლებია ან ტოლი 15 ისა

წინააღმდეგ შემთხვევაში:

ცვლადი countErti -ც და countOri -ც მეტია 15 -ზე

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა თექვსმეტი:

შევქმნათ ცვლადი count, რომელიც უდრის 15 -ს

დავწეროთ პირობა, როცა ცვლადი count უდრის 15 -ს, ან 16 -ს, ან 17 -ს, ან 18 -ს დაიბეჭდოს ეკრანზე წინადადება:

ცლადი count ნაკლებია ან ტოლი 15 -ისა

წინააღმდეგ შემთხვევაში კი:

ცვლადი count მეტია 15 -ზე

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა 17:

შექმენით ცვლადი erti რომელიც ტოლია ციფრი 0 -ის

შექმენით ცვლადი ori რომელიც ტოლია 0 -ის

შემქმენით ცვლადი sami რომელიც როლია 1 -ის

შემქნით ცვლადი otxi რომელიც ტოლია 0 -ის

წარმოვიდგინოთ რომ 1 ნიშნავს სიმართლეს, 0 კი ტყუილს

ჩვენი დავალებაა დავწეროთ პირობა, რომელიც ამოიცნობს ცვლადებს შორის მართალს ანუ 1 -ს და დაბეჭდავს ეკრანზე:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა 18:

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiErti და ის გავუტოლოთ 333 -ს

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiOri და ის გავუტოლოთ წინადადებას: ცვლადი შეიცავს ინფორმაციას

დავწეროთ პირობა რომ, როცა ცვლადი shinaarsiErti ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ან

ცვლადი shinaarsiOri ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ეკრანზე დაიბეჭდოს შემდეგი ტექსტი: ცვლადები შეიცავენ რაიმე ინფორმაციას, ანუ სიმართლეა (true)

წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს: ცვლადები არ შეიცავენ ინფორმაციას, ანუ ტყუილია (false):

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამავე ამოცანის პირობა ორი:

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiErti და ის გავუტოლოთ 0 -ს

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiOri და ის გავუტოლოთ წინადადებას: ცვლადი შეიცავს ინფორმაციას

დავწეროთ პირობა რომ, როცა ცვლადი shinaarsiErti ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ან

ცვლადი shinaarsiOri ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ეკრანზე დაიბეჭდოს შემდეგი ტექსტი: ცვლადები შეიცავენ რაიმე ინფორმაციას, ანუ სიმართლეა (true)

წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს: ცვლადები არ შეიცავენ ინფორმაციას, ანუ ტყუილია (false):

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამავე ამოცანის პირობა სამი:

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiErti და ის გავუტოლოთ 0 -ს

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiOri და ის გავუტოლოთ 0 -ს

დავწეროთ პირობა რომ, როცა ცვლადი shinaarsiErti ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ან

ცვლადი shinaarsiOri ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ეკრანზე დაიბეჭდოს შემდეგი ტექსტი: ცვლადები შეიცავენ რაიმე ინფორმაციას, ანუ სიმართლეა (true)

წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს: ცვლადები არ შეიცავენ ინფორმაციას, ანუ ტყუილია (false):

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამავე ამოცანის პირობა ოთხი:

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiErti და ის გავუტოლოთ არაფრის

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiOri და ის გავუტოლოთ 0 -ს

დავწეროთ პირობა რომ, როცა ცვლადი shinaarsiErti ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ან

ცვლადი shinaarsiOri ტოლია ნებისმიერი ინფორმაციისა

ეკრანზე დაიბეჭდოს შემდეგი ტექსტი: ცვლადები შეიცავენ რაიმე ინფორმაციას, ანუ სიმართლეა (true)

წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს: ცვლადები არ შეიცავენ ინფორმაციას, ანუ ტყუილია (false):

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

გაგიჩნდებათ კითხვა რატომ დავწერეთ შემდეგნაირად :

if (shinaarsiErti)

პასუხი: იმისათვის რომ გავიგოთ ცვლადი ტოლია თუ არა რაიმე ტიპის ინფორმაციისათვის დამაკმაყოფილებელია დავწეროთ მხოლოდ ცვლადის სახელი

გაგიჩნდებათ კითხვა როცა ცვლადები გაუტოლდნენ 0 -ს ან არაფერს “” რატომ დაგვიბრუნდა false?

პასუხი: იმიტომ რომ, 0 ნიშნავს ცვლადი შეიცავს ცარიელ სიმრავლეს ანუ არაფერს და “” არაფერს ე.ი. ტყულია ანუ false

თუ ცვლადი ტოლი იქნება თუნდაც -1 -ისა შედეგად მაინც true დაგვიბრუნდება, ვიხილოთ მაგალითი, რომ დავრწმუნდეთ:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამავე ამოცანის პირობა ხუთი:

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiErti და ის გავუტოლოთ true (სიმართლე) -ს

დავწეროთ პირობა რომ, როცა ცვლადი shinaarsiErti ტოლია true – სიმართლისა

მაშინ, ეკრანზე დაიბეჭდოს შემდეგი ტექსტი: true

წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს: false

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამავე ამოცანის პირობა 6:

შევქმნათ ცვლადი shinaarsiErti და ის გავუტოლოთ false (ტყუილი) -ს

დავწეროთ პირობა რომ, როცა ცვლადი shinaarsiErti ტოლია true – სიმართლისა

მაშინ, ეკრანზე დაიბეჭდოს შემდეგი ტექსტი: true

წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიბეჭდოს: false

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

ამოცანა 19:

შევქმნათ ცვლადი cikli რომელიც ტოლია 1 -ის, ჩვენი პირობაა ჩამოვწეროთ ეკრანზე ყველა ციფრი მანამ სანამ 1 ერთი არ გაუტოლდება 10 -ს

ანუ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 4

შედეგი:

ყველა წინა თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში 5

ამოცანა 20:

შევქმნათ ცვლადი cikli რომელიც ტოლია 10 -ის, ჩვენი პირობაა ჩამოვწეროთ ეკრანზე 10 -დან 1 -მდე ციფრები კლებადობის მიხედვით და აბზაცის გამოყენებით, ანუ:

10

9

8

6

5

4

3

2

1

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

ამოცანა 21:

ჩვენი ამოცანაა, შენვქმნათ მასივი სახელით: masivi , მასში შევინახოთ 6 ელემენტი: f, e, d, c, b, a და ციკლი while -ს დახმარებით დავბეჭდოთ ეს ელემენტები ეკრანზე:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

ამოცანა 22:

ჩვენი ამოცანაა, შენვქმნათ მასივის სახელით: masivi , მასში შევინახოთ 6 ელემენტი: f, e, d, c, b, a და ციკლი for -ის დახმარებით დავბეჭდოთ ეს ელემენტები ეკრანზე:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

შედეგი:

ყველა წინა javascript -ზე დაწერილი თემის შეჯამება, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ერთ თემაში

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s